STATUT Fundacji

Fundacja POLAND HOUSE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja POLAND HOUSE, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 października 2021 roku, repertorium A Nr 3547/2021, sporządzonym przez notariusz Małgorzatę Węgłowską w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1491), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Edukacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja Łączenie Pokoleń, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków graficznych w tym znaków towarowych.

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 8

Na świecie nie powinno być dzieci niczyich, dzieci, którymi żaden dorosły się nie zaopiekował. Naszym celem jest wsparcie indyjskich NGO w zakładaniu i prowadzeniu rodzinnych domów dla dzieci w Indiach, gdzie taka forma opieki jest nieznana, a potrzeby ogromne. Chcemy ocalić choć garstkę dzieci od życia na ulicy lub w niewoli. Chcemy dać im prawdziwy dom w postaci Poland House.

Celem Fundacji jest:
1. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. działalność charytatywna;
4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. nauki, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
10. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;
13. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
15. promocja i organizacja wolontariatu;
16. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1) prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, w szczególności prowadzenie warsztatów międzykulturowych, prezentacje dotyczące kultury, historii, religii, społeczeństwa Indii;
2) organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: konkursy, spektakle, warsztaty twórcze i inne formy działalności edukacyjno-artystycznej;
3) inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych, prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
4) organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, w szczególności pozyskiwanie środków umożliwiających udzielenie wsparcia osobom, które były ofiarami handlu ludźmi, w tym wsparcia psychologicznego oraz edukacyjnego takich jak podjęcie przerwanej edukacji oraz szkolenia zawodowe;
5) pozyskiwanie środków umożliwiających założenie i utrzymanie Poland House – rodzinnego domu dziecka w Kalimpongu, w stanie Zachodni Bengal w Indiach, który prowadzony będzie przez indyjskie NGO Mission Rescue Operation; – a w przyszłości kolejnych rodzinnych domów dziecka;
6) współpracę z indyjskim NGO Mission Rescue Operation i innymi indyjskimi organizacjami pozarządowymi mającą na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących zawodowej pieczy zastępczej w Indiach;
7) współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej;
8) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką społeczności lokalnej oraz problematyką związaną z celami Fundacji;
9) współpracę z indyjskimi organizacjami pozarządowymi mającą na celu wsparcie i integrację społeczną osób będących ofiarami handlu ludźmi;
10) organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno – krajoznawczej;
11) organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych i sportowych;
12) realizacja podcastów dedykowanych Indiom i Polakom w Indiach;
13) realizacja filmów dokumentalnych o zjawiskach społecznych i kulturowych w Indiach;
14) publikacje inspirujące do wielokulturowego myślenia;, w szczególności dotyczące kultury Wschodu.

§ 10

1. Dla realizacji wszystkich swoich celów statutowych, w zakresie wskazanym w § 9, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2019 poz. 688).
2. Dla realizacji swoich celów uchwałą Zarządu Fundacja może rozpocząć prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, przy czym nie będzie prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu, co zakres działalności gospodarczej, określony w §11 Statutu.

§ 11

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
2) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
3) reklama;
4) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
6) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§12

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 13

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony.
3. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorkę. W przypadku śmierci Fundatorki, kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przechodzą na Radę Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania przez Fundatorkę.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

1. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych każdy z członków zarządu jednoosobowo.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, a także z tytułu realizowania innych zadań na rzecz Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także otrzymywać wynagrodzenie od Fundacji na innych podstawach.

§ 15

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na rok. Zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w razie niemożności zwołania przez Prezesa, przez Wiceprezesa Zarządu.
3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 1 (jeden) tydzień przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną na adres e-mail, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa na każdym Członku Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Fundatorka może być członkinią Zarządu Fundacji.

§ 16

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością
2) opracowywanie i uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych
3) sporządzanie zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok
4) przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności
5) zarządzanie majątkiem Fundacji
6) ustalanie wielkości zatrudnienia
7) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, łączeniu się z innymi podmiotami
8) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji Fundatora.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. Rada Fundacji składa się z 1-4 członków.
3. Członków Rady Fundacji powołuje Fundatorka na czas nieoznaczony.
4. W przypadku śmierci Fundatorki, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Doradczej Fundacji, powołuje swą uchwałą Rada.
5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:
a) odwołania przez Fundatorkę albo, w przypadku śmierci Fundatorki, odwołania na podstawie jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady;
b) śmierci członka Rady;
c) pisemnego zrzeczenia się członkostwa;
d) utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 18

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną na adres e-mail, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa na Członku Rady Fundacji.
5. Tryb działania Rady Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin.
6. Członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do reprezentowania go na posiedzeniach Rady, przy czym pełnomocnikiem nie może być członek zarządu Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3) zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty;
4) wybór członków zarządu, w przypadku śmierci Fundatorki;
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji – w tym zmiany celów Fundacji – w przypadku śmierci Fundatorki;
6) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji w przypadku śmierci Fundatorki;
7) wytyczanie kierunków działalności Fundacji;
8) prawo kontroli wszelkich dokumentów związanych z działalnością fundacji;
9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, ustalanie wielkości wynagrodzeń członków zarządu z tytułu umowy o pracę oraz z innych tytułów, zawieranie innych umów z członkami Zarządu.

 

Rozdział IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 20

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) wniesione przez Fundatorkę jako fundusz założycielski oraz dochody i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Fundatorka przekazuje kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 21

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 22

1. Majątek Fundacji pochodzi z :
1) darowizn, spadków i zapisów
2) dotacji i subwencji
3) zbiórek publicznych
4) nawiązek i świadczeń pieniężnych
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
6) odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
7) środków otrzymanych od sponsorów
8) działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej.
2. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów statutowych.

§ 23

1. Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność́ jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają̨ się̨ ze sobą̨ powiązane.
3. Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Zmian w statucie Fundacji, w tym w zakresie zmiany celów, dokonuje Fundatorka.
2. Po śmierci Fundatorki, zmian w statucie, w tym w zakresie zmiany celów, dokonuje Rada Fundacji.

§25

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundatorka.
3. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu, których obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.
6. W przypadku śmierci Fundatorki, jej kompetencje dotyczące zmiany statutu i decyzji o likwidacji Fundacji, przejmuje Zarząd.

Fundatorka
Anna Różańska

Szczecin, dnia 7 października 2021 r

Statut Fundacji POLAND HOUSE w formacie .pdf