Regulamin

strony https://polandhouse.org/
Fundacja POLAND HOUSE

REGULAMIN

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 1

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 • Darczyńca – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje wpłaty Darowizny,
 • Darowizna – darowiznę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji,
 • Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Fundacji,
 • Fundacja – Fundacja Poland House z siedzibą w Szczecinie, z adresem przy ul. 5 Lipca 10/5 (70-375 Szczecin), wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000926506 NIP: 8522675907, REGON: 520174252, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do kontaktu: fundacja@polandhouse.org ,
 • Funkcja Przekazania Darowizny – usługa Strony, pozwalająca na dokonanie Darowizny.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Newsletter – usługa Strony, pozwalająca na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Fundacji, w tym aktualizacji oraz bieżących informacji o działalności Fundacji,
 • Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania ze Strony oraz dostępnych na niej Usług, a także funkcjonowania oraz realizacji wpłat darowizn, prawa i obowiązki Darczyńców oraz prawa i obowiązki Podopiecznych,
 • Polityka Prywatności – odnosząca się do Strony polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://polandhouse.org/polityka-prywatnosci/
 • Rzekomy Konsument– osoba fizyczna korzystająca z Usług, które to Usługi bezpośrednio związane są z jej działalnością gospodarczą, ale z treści stosunku wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Strona – strona internetowa: https://polandhouse.org/ , za pośrednictwem której Fundacja min. umożliwia dokonanie wpłaty Darowizny.
 • System płatności internetowych – serwis świadczący usługi obsługi płatności przez internet, tj. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, numer NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy: 4  944 000 PLN, kapitał wpłacony: 4 944 000 PLN – regulamin dostawcy dostępny na: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania .
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Fundacją, na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Urządzenie Końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.),
 • Usługi – łącznie wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem Strony, w tym w szczególności: Formularz kontaktowy, Funkcja Przekazania Darowizny, Newsletter.
 • Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Strony,
 1. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 powyżej.
 2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony oraz zasady świadczenia Usług, a także zasady funkcjonowania oraz realizacji wpłat Darowizn za pośrednictwem Strony.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne.
 5. Korzystać z Usług może osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona.
 6. Fundacja wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia Strony przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury witryny – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Fundacja nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, a dokonanie Darowizny jest jednoznaczne z akceptacją jego treści.

 

§ 3

Zasady korzystania ze Strony

 1. Korzystanie ze Strony przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w prawie wspólnotowym, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać tych norm. Użytkownicy zobowiązują się także przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Strony oraz Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.
 3. W szczególności zabronione jest:
  1. korzystanie ze Strony przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia końcowe lub dane,
  2. wprowadzanie na Stronę ww. złośliwego kodu lub narażenie Strony na działanie ww. złośliwego kodu,
  3. kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Strony, wykraczające poza zwykłe korzystanie ze Strony i jej Usług,
  4. podejmowanie działań naruszających prywatność Użytkowników,
  5. podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Użytkowników,
  6. umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Fundacji, Strony oraz innych Użytkowników,
  7. pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Strony lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Fundacji lub innych Użytkowników.
 4. Fundacja jest uprawniona do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Strony danych składających się na, bądź będących elementem Strony nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako zawartość pochodząca od Fundacji.
 5. Uprawnionym do informacji zastrzeżonych oraz wszystkich chronionych prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronionych elementów Strony, w tym interfejsu, elementów graficznych, nazwy, zamieszczonych oznaczeń logo, zdjęć itd. (dalej jako „Znaki”) jest Fundacja lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Jakiekolwiek wykorzystywanie Znaków bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 6. Fundacja uprawniona jest do dokonywania zmian funkcjonalności Strony, w celu poprawy jej jakości oraz jej urozmaicenia.
 7. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Fundacją, a także wiadomościach przesyłanych za pomocą Strony.

 

ROZDZIAŁ II

USŁUGI

§ 4

Usługi Strony

 1. Korzystanie ze Strony jest całkowicie bezpłatne.
 2. Korzystanie z Usług Strony możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Jeżeli Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i korzysta ze Strony, zawierana jest Umowa.

§ 5

Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy zawarty na Stronie pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Fundacji.
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
 3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
 4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
 5. W celu skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
  2. wprowadzenia swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wpisania treści wiadomości,
  3. opcjonalnie – wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz zgody na kanały komunikacji,
  4. złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności,
  5. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 6

Newsletter

 1. Newsletter zawarty na Stronie pozwala na otrzymywanie od Fundacji informacji o charakterze marketingowym.
 2. Dostęp do Newsletteru jest nieodpłatny.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletteru jest nieograniczone czasowo.
 4. Z Usługi Newsletteru można korzystać dowolną ilość razy.
 5. W celu skorzystania z Usługi Newsletteru Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
  2. wprowadzenia swojego adresu e-mail w okienku Newsletteru, dostępnym na Stronie,
  3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności,
  4. wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie wiadomości e-mail z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefony, komputery, smartfony, tablety itp.) dla celów marketingu bezpośredniego,
  5. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź”.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Newsletteru zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

§ 7

Funkcja Przekazania Darowizny

 1. Funkcja Przekazania Darowizny zawarta na Stronie pozwala na dokonanie Darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem Systemu płatności internetowej.
 2. Korzystanie z Funkcji Przekazania Darowizny, jest nieograniczone czasowo.
 3. Z Funkcji Przekazania Darowizny można korzystać dowolną ilość razy.
 4. W celu skorzystania z Funkcji Przekazania Darowizny Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
  2. wyboru kwoty Darowizny (30 zł, 50 zł, 100 zł) lub wpisania własnej kwoty i zatwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź”,
  3. podania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu,
  4. złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności,
  5. opcjonalnie – wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz zgody na kanały komunikacji,
  6. opcjonalnie – wpisanie dodatkowych komentarzy (prosimy nie podawać jednak dodatkowych danych osobowych),
  7. wybranie formy płatności, ewentualnie podanie żądanych informacji dotyczących danej płatności (numer karty płatniczej oraz jej daty ważności i numeru CVV) i dokonanie w ten sposób przelewu Darowizny po kliknięciu przycisku „Przekaż darowiznę”.
 5. Dostępne formy płatności w przypadku Darowizny obejmują:
  1. płatność kartą płatniczą (debetową lub kredytową),
  2. płatność online,
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Funkcji Przekazania Darowizny zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

§ 8

Darowizny

 1. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny poprzez Stronę w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  1. za pośrednictwem Systemów płatności internetowych, udostępnionych za pomocą odpowiednich odesłań na Stronie,
  2. przelewem na rachunek bankowy Fundacji.
 2. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Darowizny przekazywane przelewem tradycyjnym, powinny w tytule zawierać informację: „Darowizna na cele statutowe”.
 4. Przelew tradycyjny należy wykonać na następujący rachunek Fundacji:

Fundacja Poland House
ul. 5 Lipca 10/5, 70-375 Szczecin
22 1140 2004 0000 3402 8180 7857

w tytule przelewu wpisując: „darowizna”.

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE WSPÓLNE

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Użytkowników, korzystających z Usług jest Fundacja.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkowników jest wyłącznie możliwość świadczenia na ich rzecz Usług, realizacja Umowy i Darowizny, odpowiadanie przez Fundację na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników lub reklamacje, a także obrona lub dochodzenie roszczeń i wypełnianie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych.
 3. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności.
 5. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować zapytania listownie na adres Fundacji lub mailowo na adres: fundacja@polandhouse.org

§ 10

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony oraz niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacje mogą być składane do Fundacji w formie pisemnej na adres Fundacji lub drogą elektroniczną na adres e-mail Fundacji, podany w § 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika (jeśli nie jest on Konsumentem),
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych,
 1. z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich uiszczenia,
 2. numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia ewentualnego odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności,
 3. podpis Użytkownika albo jego reprezentanta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.
 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ustępie powyżej, Fundacja, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej złożenia.
 3. Reklamacje dotyczące płatności Darowizny należy składać do Fundacji, który poinformuje o tym System płatności internetowej.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminie Systemu płatności internetowej nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej na adres PayU: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań;
  2. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl;
  3. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

lub w inny sposób wskazany w regulaminie Systemu płatności internetowej, dostępnym na https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Zasady_rozpatrywania_skarg_i_reklamacji_w_PayU_0.pdf .

 

§ 11

Ograniczenie odpowiedzialności wobec Użytkowników innych niż Konsumenci

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony lub Usług, nawet jeśli Fundacja została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając ze Strony lub Usług, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem ze Strony.
 3. Poszczególne części Strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych, chyba że jest ich dostawcą.

 

§ 12

Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Fundacji oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Fundacji. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami oraz Rzekomymi Konsumentami.
 2. Fundacja niniejszym oświadcza, iż nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 13

Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który korzysta z Usług, a także Rzekomy Konsument, z zastrzeżeniem ustępów poniżej, mają prawo do odstąpienia od tak zawartej Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Rzekomym Konsumentem w odniesieniu do Umowy, jeżeli Fundacja wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Fundację utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Fundację o utracie prawa odstąpienia od umowy, a także w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Fundację jedynie i wyłącznie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca wpływ na realizację zapisów Regulaminu i świadczenia Usług,
  2. zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  3. dodania nowych Usług, modyfikacji i aktualizacji Usług lub zmiany sposobu świadczenia Usług ze względów technicznych lub technologicznych.
 3. Zmiana Regulaminu zostanie zakomunikowana Użytkownikom poprzez wyskakujące okienko przy kolejnej wizycie na Stronie. Taka informacja pojawi się już na 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.
 4. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.